Avís Legal

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de casalesgermanes.com que les dades personals facilitades per tu o adquirides en el moment d’ús dels serveis contractats per tu seran tractades d’acord amb la legislació vigent i els principis de correcció, legalitat, transparència i protecció de la confidencialitat prevista per ella de les nostres dades:

1. IDENTITAT I TITULAR DE LA WEB.
El responsable del tractament de les teves dades personals és: Casa Les Germanes C.B., amb CIF E25854910, única propietària i gestora de la pàgina web www.casalesgermanes.com, que d’ara endavant l’anomenarem solament el “lloc web”.
Pots contactar amb nosaltres per correu postal ordinari a l’adreça c / Major, 11 Gramuntell (Ribera d’Ondara) – 25217, la Segarra, Lleida, Espanya o mitjançant el correu electrònic hola@casalesgermanes.com, també pots escriure a través del formulari de contacte present en aquesta web.

2. OBJECTE
Casa Les Germanes C.B. (des d’ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús de la pàgina web www.casalesgermanes.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions legals en matèria d’informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB
1. USUARI
A través de la web, Casa Les Germanes facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts. Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal i altres termes i condicions, així com a qualsevols altres disposicions legals que siguin aplicables.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions, donat que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2. CARÀCTER GRATUÏT DE L’ACCÉS I ÚS DE LA WEB
La prestació dels serveis per part de Casa Les Germanes té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes a el pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

3. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ
Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Casa Les Germanes permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

4. MENORS D’EDAT
Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

5. OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DE LA WEB.

5.1.L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:
– Sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
– Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als l’ordre públic;
– Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
– Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
– De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;
– constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
5.2 L’usuari es compromet a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús de la web. Incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers.
Casa Les Germanes està legitimada per adoptar les mesures necessàries, en cas d’incompliment del que preveu la present clàusula, al seu exclusiu criteri. L’adopció d’aquestes mesures no donarà dret a cap indemnització. Casa Les Germanes es reserva els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest bloc, així com tampoc es permeten comentaris anònims o promocionals.
En cap cas Casa Les Germanes, es fa responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. Casa Les Germanes no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

7. ÚS DE COOKIES
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.
En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, pots veure la nostra Política de Cookies

8. ENLLAÇOS (LINKS)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Casa Les Germanes no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola en matèria de protecció de dades. Per a més informació, pots veure la nostra Política de Privacitat.

10. XARXES SOCIALS
T’informem que Casa Les Germanes pot estar present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials (i / o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions de ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari.
Casa Les Germanes tractarà les teves dades per tal d’informar-te de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional espanyola, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que Casa Les Germanes consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Casa Les Germanes es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial a favor de Casa Les Germanes C.B. Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’ell mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho mitjançant el correu electrònic dalt ressenyat.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del municipi on radica el domicili social del Titular: Lleida, Espanya

13. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA
L’usuari o el client podrà escriure a hola@casalesgermanes.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web, un servei prestat o un producte que hagi comprat.
També podrà utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis en Línia (RLL) per resoldre algun conflicte que tingui amb Casa Les Germanes, C.B.
També podrà utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis en Línia (RLL) per resoldre algun conflicte que tingui amb aquest lloc web, podrà accedir a aquesta plataforma a través d’aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Un organisme de resolució de litigis és un tercer neutral que ajuda a consumidors i empreses a resoldre litigis evitant confrontacions, sense haver de portar el cas davant un tribunal.

14. MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL
Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment. En aquest cas, s’informarà als usuaris d’aquestes modificacions mitjançant avís a la pàgina principal.
Darrera modificació: 15 de juny del 2020