Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS PER A LA RESERVA EN LÍNIA DE SERVEIS ENTRE CASA ELS GERMANES I ELS USUARIS

(d’ara endavant, “Condicions Generals”)

1.CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

a) Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions comercials sorgides entre CASA LES GERMANES i els Usuaris Particulars (segons aquest terme es defineix en l’Avís Legal) que, a través del lloc web www.casalesgermanes.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) de titularitat de CASA LES GERMANES, reservin els serveis que ofereixi a cada moment als  Usuaris Particulars específicament per a la seva reserva en línia (d’ara endavant, els “Serveis”) (d’ara endavant, els “Clients”).

b) Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 3/2014 de 27 de març per al qual es modifica el Text Refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

c) CASA LES GERMANES podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions Generals. Això no obstant, les Condicions Generals aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de la formalització d’aquesta.

d) Els termes i condicions aplicables a la reserva Serveis oferts per CASA LES GERMANES a través del seu Lloc web www.casalesgermanes.com seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals i que es detallaran en el Lloc web al llarg del procés de reserva en línia. A través de la utilització del Lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per a accedir als diferents Serveis oferts en el Lloc web així com formalitzar la reserva d’aquests.

e) El Client accepta sense cap reserva les Condicions Generals de Contractació en formular la  reserva de Serveis a CASA LES GERMANES tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar d’aquestes, a més de trobar-se publicades en la pàgina web d’Internet https://www.casalesgermanes.com, en versió descarregable i imprimible.

2.IDENTIFICACIÓ DE L’ESTABLIMENT I DELS CLIENTS

a) Les dades identificatives de www.casalesgermanes.com són els que es detallen a continuació: CASA LES GERMANES, C.B. CIF E25854910, amb domicili en C/ Major, 11 Gramuntell (Ribera d’Ondara) – 25217 La Segarra, Lleida, Espanya, Adreça electrònica: hola@casalesgermanes.com

b) Per a poder realitzar les compres des del Lloc web serà necessari que els Clients efectuïn la seva reserva a través del formulari facilitat.

3. NATURALESA DEL LLOC WEB

a) Per a procedir a la reserva, el Client haurà de reunir les següents característiques:

Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat en territori internacional.

En cas de ser una persona física, haurà de ser major d’edat i amb capacitat legal suficient per a realitzar l’adquisició.

En cas de ser una persona jurídica, la persona que efectuï la reserva haurà de ser tenir facultats suficients per a efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

En tot cas, haurà de tenir la consideració de consumidor final, de conformitat amb el que s’estableix pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per a actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres
intermediaris professionals del mateix sector que www.casalesgermanes.com

b) De conformitat amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels Serveis reservats a través del Lloc web.

4. SERVEIS

a) CASA LES GERMANES publicarà, els Serveis que siguin objecte de reserva a través del Lloc web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu de
reserva aplicable. El preu i l’estada està fixat en l’apartat «Tarifes i contacte».

b) CASA LES GERMANES garanteix que el preu dels Serveis serà el vigent el dia de  la formalització de la  reserva amb independència del dia en què es formalitzi l’estada.

c) En cas d’existir ofertes aplicables sobre el preu dels serveis, aquestes s’indicaran  al costat del preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al Client identificar de  manera clara el preu final del servei. En qualsevol cas, s’indicarà el període  temporal de validesa de l’oferta.

d) CASA LES GERMANES podrà, de manera  unilateral i en qualsevol moment, oferir nous Serveis que siguin objecte de reserva en el Lloc web així com també suspendre  o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels serveis.

e) Les tarifes  establertes en el Lloc web inclouen l’IVA aplicable en cada servei, però no un altre  impost que fos aplicable. S’ha d’afegir 1€ nit/persona en concepte d’impost sobre l’estada en establiment turístic (majors de 16 anys).

f) CASA LES GERMANES garanteix la disponibilitat de tots els serveis oferts en el  Lloc web.

5. SISTEMA DE RESERVA

La reserva es duu a terme emplenant les dades sol·licitades en el formulari de  reserva i abonant el 50% de la tarifa amb targeta bancària mitjançant Stripe.

El preu  de la tarifa de reserva inclou la fiança per import de 150.-€, que serà retornada en la  setmana posterior a la sortida, sempre i quan no s’hagi produït cap desperfecte  durant l’estada, en el compte associat a la targeta amb la qual s’ha fet el pagament.  Així mateix, també inclou les taxes.

El sistema de reserva implica el pagament del  50% dels conceptes esmentats en el moment de la reserva i la resta del 50% en el  setè dia anterior a l’entrada. En el moment de conducta al segon pagament, l’usuari  haurà de facilitar les dades de tots els hostes.

Si no hem confirmat la reserva en un  termini de 24 hores, s’entén que no ha estat acceptada o hi ha hagut algun problema. Si us plau, posi’s en contacte per a esbrinar què ha passat

6.CONDICIONS DE LA RESERVA

El client reconeix i té clar que el contracte actual no és un contracte de lloguer d’habitatge, és un contracte de lloguer turístic. El total de places ocupades serà de
8 persones (més 1 persona amb cost extra). El client no pot allotjar un major nombre de persones que el que s’ha pactat aquí. No es permet convidar a fer ús de les instal·lacions a altres persones que no figuren en el total de places ocupades d’aquest contracte, tret que es demani a la propietat (amb un cost extra a convenir).

L’estada mínima és de 2 nits (excepte en ponts i dates especials en que l’estada mínima pot ser superior).

La tarifa inclou la roba de casa (llençols i tovalloles) i la neteja final de la casa.

Articles de cortesia a la disposició del client: essencials per a cuinar (sal, pebre, oli, vinagre…), draps i paper de cuina, estovalles, bosses d’escombraries i utensilis de neteja (sabó plats, sabó rentavaixella), sabó de mans i paper WC, llenya per a la xemeneia.

Comoditats: Wifi gratuïta, pantalla plana i DVD (amb pel·lícules variades), nevera i congelador, vitroceràmica, forn, microones, rentavaixelles, olles i paelles, parament de taula, espremedora, túrmix, torradora, bullidor elèctric, cafetera Dolce Gusto, cafetera italiana, assecador de pèl, planxa de vapor vertical, rentadora i sabó, estenedor, barbacoa (no se subministra carbó), gandules i mobiliari de jardí, calefacció de gasoil.

La propietat ha mostrat l’establiment al client abans d’ocupar-lo, i aquest està d’acord amb l’estat d’higiene d’aquest, així com en el seu contingut material i preu.

L’empresa o persona encarregada té dret a entrar en l’establiment, bé sigui per a fer comprovacions rutinàries de l’estat d’aquest, bé per causa major o d’altres inconvenients. El client és responsable dels danys que pugui ocasionar durant l’estada. Qualsevol problema en aparells o serveis que pugui presentar-se en l’establiment, es comunicarà al propietari.

No s’admeten animals domèstics.

En els espais exteriors i en la piscina, la propietat no es responsabilitza de possibles accidents. La reserva no inclou servei de socorrista. En cas d’allotjar-se nens, els pares o tutors són íntegrament responsables de la seva vigilància i tutela.

En cas de robatori, la propietat declina tota responsabilitat, sent el client lliure de subscriure una assegurança amb terceres persones per a cobrir tal eventualitat.

El client es compromet a transmetre els termes i condicions d’aquest contracte a la resta d’hostes.

L’establiment procedirà a la devolució de la fiança sempre i quan no hi hagi cap desperfecte atribuïble als hostes. En cas d’apreciar desperfecte, es detallarà amb
precisió i es comunicarà a l’usuari el concret desperfecte o dany i l’avaluació econòmica del mateix.

7. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

a) El Client rebrà una factura en format digital i podrà sol·licitar, en el cas que així ho desitgi, l’enviament de la corresponent factura en format paper sense càrrec addicional. L’enviament de la mateixa es remetrà a l’adreça de correu electrònic degudament indicada pel Client.

b) De conformitat amb el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de les factures per part de CASA LES GERMANES serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi realitzat la compra per part del Client.

c) El pagament de les reserves haurà de realitzar-se mitjançant targeta bancària.

8. DRET DE DESISTIMENT

Els serveis oferts en aquest lloc web constitueixen una excepció al dret de  desistiment dels consumidors i usuaris, perquè és un servei d’allotjament turístic, i, per tant, el referit dret de desistiment desapareix sent coneixedor l’Usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la reserva corresponent (article 103 lletra l Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

9.POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

La cancel·lació efectuada per l’usuari dins dels 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions:

a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total d’estada.

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 30% del preu total d’estada.

c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.

Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada. Recorda que en la reserva d’allotjaments turístics no disposes dels 14 dies de desistiment.

Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Consultar la Política de Privacitat

11. COMUNICACIONS.

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre CASA LES GERMANES i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a CASA LES GERMANES mitjançant correu electrònic enviat un missatge a hola@casalesgermanes.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a CASA LES GERMANES C/ Major, 11 Gramuntell (Ribera d’Ondara) – 25217 La Segarra, Lleida, Espanya.

12. ATENCIÓ Al CLIENT.

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al client a través de correu electrònic hola@casalesgermanes.com

13.PERFECCIÓ DELS CONTRACTES.

La validesa dels contractes subscrits per via telemàtica queda emparada per l’article 23, apartats 1 i 3, de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic: “Els contractes subscrits per via electrònica tindran la mateixa validesa i produiran tots els efectes de l’Ordenament Jurídic Civil i Mercantil.”

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d’Acceptació i Lectura d’aquestes condicions i després d’haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor de la web www.casalesgermanes.com o també pel dipòsit o remissió d’aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional en
les oficines de la seu.
Després d’aquesta acceptació, el client rebrà notificació de www.casalesgermanes.com remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic que va proporcionar en la fase de Registre. Aquest correu electrònic serà remès en  un termini de 24 hores i mostrarà la informació relativa al seu registre i la modalitat de  la contractació seleccionada amb les condicions específiques que apliquin a cada modalitat a cada moment i que s’accepten juntament amb aquestes condicions generals en l’instant de la contractació. No obstant això i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, la recepció d’aquest correu electrònic pot no tenir lloc per causes tècniques alienes al control de www.casalesgermanes.com. En aquests casos el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per a fer efectiva la reserva.

El client està d’acord que no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació del  contracte quan aquest s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent, tal com estableix l’article 28.3 b) de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com el que s’estableix en l’RD 1906/1999. Les parts accepten equiparar jurídicament la signatura autògrafa del client a la realitzada mitjançant qualsevol mena de claus, codis o elements de seguretat identificatius. Sense perjudici de l’anterior, CASA LES GERMANES podrà exigir quan ho consideri necessari confirmació per escrit.

14. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol disposició del contracte actual esdevé il·legal, mancat de validesa o per alguna raó és inaplicable, aquesta il·legalitat, inaplicabilitat o absència de validesa quedarà limitada exclusivament a aquesta disposició i no afectarà la validesa ni a l’aplicabilitat de les altres disposicions.

15.LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR.

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per les lleis d’Espanya i, en la màxima mesura permesa per la llei, se sotmetran als Tribunals de Cervera.