Política de privacitat

Responsable de les Dades Personals

Responsable: Casa Les Germanes, C.B (d’ara endavant, https://casalesgermanes.com/)

Nom comercial: Casa Les Germanes

Registre de Turisme de Catalunya: HUTL-001168

CIF: E25854910

Adreça: c/ Major, 11 Gramuntell (Ribera d’Ondara) – 25217 La Segarra, Lleida, España

Correu electrònic: hola@casalesgermanes.com

Lloc web: https://casalesgermanes.com/

Informem que la web https://casalesgermanes.com/ de la qual és titular Casa Les Germanes, CB (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com la Llei 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quins són els principis per al tractament?

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de Protecció de Dades personals:

(i) Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les
teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.

(ii) Principi de minimització de dades:
sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals són necessaris.

(iii) Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent

(iv) Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es
garanteixi confidencialitat. Són preses totes les mesures possibles
per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Exactitud i autenticitat de les dades. Finalitat de les dades i legitimació.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet directament o
mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquests. Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades  personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de
captació de dades d’aquest lloc web.

A aquest efecte, informem que les dades que ens facilita ho fa d’una forma voluntària i estàs facilitant que siguin incorporats als nostres sistemes d’informació amb la finalitat d’ enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic) i obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació precontractual o contractual de les parts.

L’usuari ha de facilitar les seves dades per formular la reserva i abonar el 50% dels conceptes facturats.
Tres dies abans d’entrada a l’estància reservada es procedirà a l’abonament de la resta de la tarifa per import del 50% i haurà de facilitar les dades de tots els hostes.

Consentiment

Mitjançant la introducció de les dades, com a Usuari atorga el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquests, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben situats en altres països. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació.

Es fa exprés esment als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els esmentats menors no podran contractar els serveis del lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors.

Xarxes socials

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de https://casalesgermanes.com/ es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. En aquest cas tractarem les dades amb les finalitats d’administrar correctament la nostra presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de https://casalesgermanes.com/. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació contractual. Així mateix, una
vegada finalitzada la relació, les dades es mantindran durant els terminis legalment exigits.

Les dades es conservaran un mínim de 5 anys. Les dades de contacte sense consentiment a subscripció es conservaran durant 6 mesos.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

En tot cas, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió.

Les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Com a encarregats de tractament en el servei web, tenim, entre altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el
moment de la seva contractació:

    • NOMINALIA INTERNET S.L.: Eina utilitzada per a l’allotjament de la pàgina web, l’empresa s’ubica a al Carrer d’Ulldecona, nº 21, 1ª Planta, 08038 Barcelona, Espanya, amb el correu electrònic de contacte  dpo@nominalia.com
      i pots veure més informació sobre la seva privacitat aquí 
    • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per les campanyes de marketing. Existeix acord de tractament de dades amb clàusules tipus de la Comissió Europea a consultar y descarregar en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum
    • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estats Units, que presta els serveis de medició, enquestes i serveis de correu. Ha adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Política de privacitat i més aspectes legals: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Transferències internacionals de dades

Hem acordat amb els nostres proveïdors, no fer ús de servidors fora de l’EEE per la prestació del servei
contracta, i, en cas de fer-ho, s’adoptaran totes les mesures adequades, que seran incorporades a la política de privacitat, per tal de garantir que existeixen garanties adequades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

https://casalesgermanes.com/ garanteix en
tot cas com a Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada en l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic
hola@casalesgermanes.com, indicant a l’assumpte: Drets ARCO-POL, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Al seu torn, com a Usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

¿Com protegim la seva informació?

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les dades i garantir la seva privacitat, especialment reforçades pel tipus de dades personals que tractem.

Tot el personal amb accés a dades
personals ha estat format i te coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals.

Així mateix, als contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors fem incloure clàusules on se’ls hi
exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés, així com la obligació d’implementar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat,
disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes les mesures són revisades de forma periòdica per garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant, no es pot garantir la seguretat absoluta i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable; per això, en cas que la informació objecte del tractament es veiés compromesa, durem a terme les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells usuaris que es poguessin veure afectats per tal que prenguin les mesures pertinents.

https://casalesgermanes.com/ es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb https://casalesgermanes.com/ en l’adreça de correu electrònic: hola@casalesgermanes.com