SORTEIG IG MAIG 2022

BASES LEGALS SORTEIG INSTAGRAM DE CASA LES GERMANES – MAIG 2022

1- EMPRESA QUE ORGANITZA EL SORTEIG

L’empresa CASA LES GERMANES, C.B. (endavant “Casa Les Germanes”) organitza el sorteig (en endavant, “la promoció”) d’àmbit nacional, a través d’internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d’acord amb el que disposa l’apartat requisits de participació.

2- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La promoció s’inicia el 18 de maig del 2022 a les 21:00h i finalitzarà el 25 de maig del 2022 a les 23:59h. El sorteig se celebrarà en directe el 26 de maig a les 20h i serà anunciat per stories i en el mateix post del sorteig.

3- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

  • Poden participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
  • Només poden participar aquelles persones que siguin titulars d’un compte a Instagram.
  • Els participants hauran de seguir el compte d’Instagram de@casalesgermanes i el compte @casarustica_casualm, donar “m’agrada” a la publicació del sorteig i comentar la publicació de la promoció, etiquetant a una persona que tingui compte a instagram.
  • Els participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un participant participa amb diversos perfils d’Instagram serà desqualificat.
  • Cada comentari compta com una participació en el sorteig.

4- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMI

El guanyador s’escollirà a través de la plataforma AppSorteos de forma aleatòria.

Els guanyadors seran comunicats el 26 de maig del 2022, a través d’stories del perfil d’Instagram de Casa Les Germanes i en el mateix post del sorteig.


Hi haurà dos guanyadors (sorgits del mateix comentari).

El premi consistirà en: 

– Una subscripció anual a la revista Casa Rústica per a qui ha escrit el comentari guanyador 

– Una subscripció anual a la revista Casa Rústica per a la persona anomenada en el comentari guanyador

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

5- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’ aquesta promoció.

6- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions amb contingut que es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la promoció i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram. Exonerem a Instagram de tota responsabilitat per part de cada concursant o participant. Aquest sorteig no està patrocinat, avalat ni administrat per Instagram, ni associat de cap manera a la plataforma.

7-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

BASES LEGALES SORTO INSTAGRAM DE CASA LES GERMANES – MAYO 2022

1- EMPRESA QUE ORGANIZA EL SORTEO

La empresa CASA LES GERMANES, C.B. (en adelante “Casa Les Germanes”) organiza el sorteo (en adelante, “la promoción”) de ámbito nacional, a través de internet, exclusivo para usuarios residentes en España de acuerdo con lo dispuesto en el apartado requisitos de participación.

2-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

La promoción se inicia el 18 de mayo de 2022 a las 21:00h y finalizará el 25 de mayo de 2022 a las 23:59h. El sorteo se celebrará en directo el 26 de mayo a las 20h y será anunciado por stories y en el mismo post del sorteo.

3- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

– Pueden participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años.

– Sólo pueden participar aquellas personas que sean titulares de una cuenta en Instagram.

– Los participantes tendrán que seguir la cuenta de Instagram de @casalesgermanes y la cuenta @casarustica_casualm, dar “me gusta” a la publicación del sorteo y comentar la publicación de la promoción, etiquetando a una persona que tenga cuenta en instagram.

– Los participantes sólo podrán participar con un único perfil de Instagram. Si se detecta que un participante participa con varios perfiles de Instagram será descalificado.

– Cada comentario cuenta como una participación en el sorteo.

4- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIO

El ganador se elegirá a través de la plataforma AppSorteos de forma aleatoria.

Los ganadores serán comunicados el 26 de mayo de 2022, a través de stories del perfil de Instagram de Casa Les Germanes y en el mismo post del sorteo.

Habrá dos ganadores (surgidos del mismo comentario).

El premio consistirá en:

– Una suscripción anual a la revista “Casa Rústica” para quien ha escrito el comentario ganador

– Una suscripción anual a la revista “Casa Rústica” para la persona citada en el comentario ganador

El premio no podrá canjearse por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración.

5- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES

Si se evidenciara que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta promoción.

6- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones con contenido que se considere inadecuado, sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la promoción y que en cualquier momento puedan herir la sensibilidad de otros participantes.

La participación en esta promoción, así como la publicación de los comentarios que se realicen por parte de los participantes en las publicaciones, no podrán vulnerar en ningún caso las Reglas comunitarias de Instagram ni las Condiciones de uso de Instagram. Exoneremos en Instagram de toda responsabilidad por parte de cada concursante o participante. Este sorteo no está patrocinado, avalado ni administrado por Instagram, ni asociado en modo alguno a la plataforma.

7-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente promoción, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta promoción.

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que puedan impedir la realización de la promoción o disfrute total o parcial del premio.